ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Rendement Recruiters : Rendement Recruiters, gevestigd aan de Regulusweg 55 te Den Haag;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Rendement Recruiters;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tot werving & selectie, detachering en/of overige dienstverlening tussen opdrachtgever en Rendement Recruiters;
 • Professional: iedere natuurlijke persoon die door Rendement Recruiters wordt geselecteerd en/of ter beschikking gesteld ten behoeve van opdrachtgever, teneinde werkzaam te zijn onder toezicht van opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen Rendement Recruiters enerzijds en opdrachtgever anderzijds.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rendement Recruiters, bij de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Wanneer opdrachtgever gebruik maakt van payrolling zijn voor wat betreft de payroll diensten de algemene voorwaarden van het payroll bedrijf van toepassing. Het is opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers die op basis van payrolling ingeleend zijn, op wat voor wijze dan ook, in te zetten bij derden. Onder derden worden in dit verband tevens verstaan dochtervennootschappen van opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde bedrijven.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.
 6. Indien de aanvaarding van een offerte of aanbieding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in die offerte of die aanbieding opgenomen aanbod dan is Rendement Recruiters daaraan niet gebonden.
 7. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rendement Recruiters en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Rendement Recruiters zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is bepaald.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Rendement Recruiters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij het selecteren van professionals zal Rendement Recruiters zich baseren op de door opdrachtgever aan Rendement Recruiters kenbaar gemaakte eisen en informatie voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle gegevens, waarvan Rendement Recruiters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze van belang zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rendement Recruiters worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rendement Recruiters zijn verstrekt, heeft Rendement Recruiters het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Rendement Recruiters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rendement Recruiters is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Rendement Recruiters heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Rendement Recruiters of door Rendement Recruiters ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de daartoe in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Rendement Recruiters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de door Rendement Recruiters te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, waarbij ook de looptijd en/of financiële condities kunnen worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Rendement Recruiters gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Rendement Recruiters op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 6: Contractduur bij detachering; beëindiging

 1. De overeenkomst tussen Rendement Recruiters en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De looptijd van de overeenkomst wordt schriftelijk in de overeenkomst vastgelegd. Indien niet schriftelijk een looptijd is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te gelden voor onbepaalde tijd.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Rendement Recruiters derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn, welke per overeenkomst kan variëren. De opzegtermijn wordt schriftelijk in de overeenkomst vastgelegd, doch indien geen opzegtermijn is vastgelegd, geldt een opzegtermijn van een maand. Indien een proeftijd is overeengekomen, geldt binnen de proeftijd een opzegtermijn van een dag.

Artikel 7: Honorarium / fee

 1. Voor werving & selectieopdrachten is Rendement Recruiters niet verplicht tot levering van kandidaten; het voorstellen van kandidaten geschiedt op basis van het principe ‘no cure no pay’.
 2. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door Rendement Recruiters aan de opdrachtgever een honorarium van 18% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de kandidaat in rekening gebracht.
 3. Alle genoemde tarieven, fees en ramingen zijn exclusief BTW.
 4. Rendement Recruiters is gerechtigd om jaarlijks haar bemiddelingsvergoeding te herzien; eventuele wijzigingen zullen tijdig aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. De voor die datum aangenomen kandidaten zullen op basis van het oude tarief worden afgerekend.

Artikel 8: Facturering en tijdverantwoordingsformulieren

 1. In geval van detachering zullen de door Rendement Recruiters in rekening te brengen kosten zoveel mogelijk zijn gebaseerd op de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende (digitale) tijdverantwoordingsformulieren.
 2. De opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat periodiek met de overeengekomen frequentie (digitale) tijdverantwoordingsformulieren worden ingevuld en ingeleverd. De opdrachtgever is gehouden periodiek met de overeengekomen frequentie de tijdverantwoordingsformulieren te controleren en deze voor akkoord te ondertekenen, dan wel zijn bezwaren daarop aan te tekenen. Het aldus door werkgever gegeven akkoord is bindend.
 3. In geval van verschillen tussen de bij Rendement Recruiters beschikbare tijdverantwoordingsformulieren en het bij opdrachtgever beschikbare afschrift, gelden de bij Rendement Recruiters aanwezig formulieren als bewijs, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat het opgetreden verschil niet aan hem toe te rekenen is.

Artikel 9: Betaling van facturen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rendement Recruiters aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de (hoogte van de) declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Uitsluitend betalingen aan Rendement Recruiters zelf zijn bevrijdend.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de gestelde termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Rendement Recruiters op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Rendement Recruiters heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Garantieregeling

 1. Indien het dienstverband van een door Rendement Recruiters bemiddelde werving & selectiekandidaat wordt beëindigd door opdrachtgever binnen de proeftijd van één maand, zal Rendement Recruiters zich naar beste vermogen en kosteloos inspannen om een nieuwe kandidaat te werven. Deze bepaling is ook van kracht wanneer kandidaat uit eigener beweging binnen een termijn van drie maanden besluit een andere betrekking buiten het bedrijf van opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtgever kan enkel een beroep doen op het bepaalde in dit artikel mits:
 • de opdrachtgever binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met betreffende kandidaat Rendement Recruiters hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, en;
 • de beëindiging niet het gevolg is van wijziging of niet nakoming van de arbeidsovereenkomst door opdrachtgever, en;
 • de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd, en;
 • de beëindiging niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname, en;
 • opdrachtgever alle door Rendement Recruiters gefactureerde bedragen heeft betaald, en;
 • de voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden staan door opdrachtgever zijn nagekomen.

Artikel 11: Niet-overname personeel

 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat Rendement Recruiters schriftelijk toestemming heeft verleend en/of ter zake een vergoeding voor Rendement Recruiters is overeengekomen de ter beschikking gestelde professional of medewerkers van Rendement Recruiters of van ondernemingen waarop Rendement Recruiters ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Rendement Recruiters een direct opeisbare boete van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 1040 uren respectievelijk 25% van het laatst verdiende bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag indien het een medewerker van Rendement Recruiters betreft.

Artikel 12: Zorgplicht en toezicht opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht op zorgvuldige wijze toezicht te houden op en, voor zover van toepassing, leiding te geven aan de krachtens een overeenkomst met Rendement Recruiters ingezette professionals.
 2. Opdrachtgever is gehouden jegens de professionals die krachtens een overeenkomst met Rendement Recruiters voor haar werkzaam zijn voldoende zorg in acht te nemen voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid, op gelijke wijze als zij dat voor haar eigen medewerkers doet, doch in ieder geval conform artikel 7:658 BW. Een en ander betekent dat opdrachtgever aan de betreffende professionals voldoende instructies en waarschuwingen geeft, en dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen treft en materialen ter beschikking stelt om schade te voorkomen.
 3. Opdrachtgever zal aan Rendement Recruiters en aan de ingezette professionals voor aanvang van de werkzaamheden een schriftelijke uiteenzetting verstrekken van de vereiste kwalificaties voor de werkzaamheden en de specifieke kenmerken van de betreffende werkzaamheden/functie.
 4. Indien de door Rendement Recruiters krachtens overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde professional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt als gevolg van de werkzaamheden voor opdrachtgever onder de overeenkomst, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 5. In het geval als bedoeld in lid 4 zal de opdrachtgever aan de betreffende professional alle schade vergoeden (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de professional of zijn erfgenamen ter zake lijden, voor zover opdrachtgever en/of Rendement Recruiters tot vergoeding gehouden zijn. Opdrachtgever zal Rendement Recruiters ter zake volledig vrijwaren.
 6. De opdrachtgever zal aan de professional vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) als gevolg van het beschadigen of tenietgaan van enige zaak die aan de professional toebehoort of door hem is gebruikt in het kader van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever onder een overeenkomst met Rendement Recruiters, voor zover opdrachtgever en/ of Rendement Recruiters tot vergoeding gehouden zijn. Opdrachtgever zal Rendement Recruiters ter zake volledig vrijwaren.
 7. In geval de aard van de onderneming van opdrachtgever en/of de overeengekomen werkzaamheden daartoe aanleiding geven, zal de opdrachtgever zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 13: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst alleen schriftelijk opzeggen
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rendement Recruiters, zal Rendement Recruiters waar mogelijk zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Rendement Recruiters extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht, behoudens voor zover de opzegging of de extra kosten aan Rendement Recruiters zijn toe te rekenen.
 3. De overeenkomst kan te allen tijde door Rendement Recruiters worden beëindigd indien de door haar geleverde professional niet langer beschikbaar is wegens beëindiging van de overeenkomst tussen Rendement Recruiters en de professional, waarbij geldt dat Rendement Recruiters de overeenkomst met de professional niet zal beëindigen zonder overleg met opdrachtgever. Wanneer de door haar geleverde professional niet langer beschikbaar is, is Rendement Recruiters gerechtigd om in plaats van beëindiging van de overeenkomst de betreffende professional binnen een maand na het eindigen van de beschikbaarheid te vervangen door een andere gelijk gekwalificeerde professional, tenzij een dergelijke wachttijd van opdrachtgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd, gezien de aard van de opdracht.
 4. Indien Rendement Recruiters gedurende een periode van een maand de professional niet ter beschikking kan stellen aan opdrachtgever (wegens ziekte of anderszins) is Rendement Recruiters gerechtigd de professional te vervangen door een andere gelijk gekwalificeerde professional. Indien Rendement Recruiters na voorgenoemde maand niet in staat is om de oorspronkelijke professional, noch een vervanger ter beschikking te stellen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door schriftelijke opzegging, behoudens indien de niet-beschikbaarheid aan opdrachtgever is toe te rekenen.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, of van schuldsanering, staat het Rendement Recruiters vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Rendement Recruiters op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

 1. Rendement Recruiters is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Rendement Recruiters ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rendement Recruiters op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rendement Recruiters de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Rendement Recruiters is niet aansprakelijk voor het niet-voldoen van door haar geselecteerde professionals, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Rendement Recruiters.
 2. Rendement Recruiters is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In geval van aansprakelijkheid voor directe schade, is de aansprakelijkheid van Rendement Recruiters beperkt tot het bedrag van het ter zake van de opdracht over de zes maanden voor het ontstaan van de schade door opdrachtgever aan Rendement Recruiters verschuldigde honorarium/fee.
 3. Rendement Recruiters is niet aansprakelijk voor schade die de door haar ingeschakelde professionals lijden als gevolg van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Rendement Recruiters voor deze aansprakelijkheid, waaronder in het bijzonder de aansprakelijkheid ex artikel 7: 658 BW (zorgplicht voor arbeidsomstandigheden)
 4. Opdrachtgever vrijwaart Rendement Recruiters voor eventuele aansprakelijkheid wegens schade die door de ter beschikking gestelde professionals is veroorzaakt terwijl deze professionals onder gezag van opdrachtgever vielen.
 5. Rendement Recruiters is niet aansprakelijk voor verbintenissen die de door haar ter beschikking gestelde professionals zijn aangegaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever.

Artikel 16: Overmacht

 1. Rendement Recruiters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Rendement Recruiters kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover Rendement Recruiters ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is Rendement Recruiters gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Rendement Recruiters zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Rendement Recruiters en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechter in de vestigingsplaats van Rendement Recruiters is in eerste aanleg bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 19: Non-discriminatie

 1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de uit te voeren arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Rendement Recruiters worden meegewogen.
 2. De opdrachtgever zal Rendement Recruiters voor de mogelijke gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid vrijwaren.

Artikel 20: Deponering en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die was gedeponeerd ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Scroll naar boven