PRIVACY & COOKIES

Rendement Recruiters (hierna te noemen RR) en persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

RR respecteert de privacy van eenieder die haar persoonsgegevens verstrekt en van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt behandeld volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om onze website en de daaraan verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient RR in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig persoonsgegevens te verschaffen, zullen wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacystatement. Hetzelfde geldt als u persoonsgegevens op de website achterlaat.

Wie zijn we?

RR en haar eventuele werkmaatschappijen zijn gebruikers van deze privacy-statement. De onderstaande onderneming is verantwoordelijk voor het handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die per 25 mei 2018 geldt.

Rendement Recruiters
KVK nummer: 75880024
Regulusweg 55
2516 AC Den Haag

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of u zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening (werving & selectie). Persoonsgegevens die RR van haar kandidaten of sollicitanten gebruiken wij voor o.a. de volgende doeleinden:

1. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
2. om met u een arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/ uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
3. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
4. om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relatie(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
5. om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
6. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens RR aanbiedingen te kunnen doen;
7. voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid.

Wat zijn de rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Gelet op artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er de volgende rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
• de verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van of vloeien voort uit de overeenkomst van opdracht met RR;
• de verwerkingen zijn noodzakelijk om die dienstverlening van RR uit te voeren of vloeien daar direct uit voort;
• de verwerkingen zijn noodzakelijk voor RR om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
• door u in te schrijven bij RR heeft u kenbaar gemaakt beschikbaar te zijn voor arbeidsbemiddeling (werving en selectie). Daarmee heeft u ook toestemming gegeven bepaalde gegevens te verwerken in dat kader.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of
verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Bij inschrijving:
– naam, adres, woonplaatsgegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
– geboortegegevens, leeftijd, geslacht
– curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
– gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
– gegevens over beschikbaarheid en verlof
– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
– pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis
– daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening, bijvoorbeeld het inwinnen van referenties.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

RR kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, Daarnaast kan RR uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan RR uw profiel of curriculum vitae, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een
besloten gedeelte op haar website(s) en klanten portals plaatsen en/of openbaar maken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u een mail sturen naar info@rendementrecruiters.nl. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht RR te verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die RR van u verwerkt. Ook kunt u om aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens uit het RR systeem vragen of verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast heeft u het recht tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en heeft u het recht om uw gegevens te laten overdragen door RR. Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u een mail sturen naar info@rendementrecruiters.nl. U dient dan zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. RR streeft ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen krijgt u een bericht waarom wij hieraan niet kunnen voldoen. Ook kunnen wij u om nadere informatie vragen voordat wij definitief een beslissing nemen op uw verzoek. U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door RR, dan kunt u contact opnemen via info@rendementrecruiters.nl

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan ons via info@rendementrecruiters.nl.
Wijzigingen RR kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van RR. Deze versie is opgesteld in november 2019.

Scroll naar boven